RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI

 

AN SCOLAR 2021-2022

Nr.  801   / 08.06.2022

Discutat in Consiliul profesoral din data de   31.05.2022

Aprobat in Consiliul de administratie din data de  10.06.2022

Prezentat în Comitetul Reprezentativ al părinţilor din data de 10.06.2022

A. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI

1.Scolarizarea si frecventa :

 • Elevi inscrisi la inceputul  semestrului: 176
  • Primar :100
  • Gimnazial : 76
 • Elevi ramasi la sfarsitul semestrului  : 176.
 • Primar :  99
 • Gimnazial: 77

2.Miscarea elevilor :

 • Primar : 99
 • Plecaţi  în alt judeţ:  1
 • plecaţi în străinătate : 0
 • Veniţi din alt judeţ: 0
 • Retrași 99
 • Gimnazial :
 • Plecaţi  în alt judeţ: 0
 • plecaţi în străinătate : 0
 • Veniţi din alt judeţ:1
 • Retrași :0

3

.Starea disciplinara :

 • Elevi cu note scazute la purtare :
 • Bine :6
 • Intre 9- 7 – 0
 • Sub 7 -0

4.Situatia la invatatura :

Promovabilitate

Invatamant primar : 99 elevi –  99   %

Invatamant gimnazial : 12 elevi  -64 %  

Rezultate pe transe de medii :

Invatamant primar

Promovati pe transe de medii :

 • Insuficient :  9
 • Suficient :  134
 • Bine :  150
 • Foarte bine :  274

      Corigenti :

 • 1 obiect – 2
  • 2 obiecte –1
  • 3 obiecte –1
 • Situatie scolara neincheiata : 0
 • Repetenți – 1

Invatamant gimnazial

Promovati pe transe de medii:

         5 – 6,99- 24 elevi-31   %

         7-8,99 – 21 elevi  27.%

         9-10 –  16.elevi – 20  %

Corigenti :

o          1 obiect – 9

o          2 obiecte – 7

o          3 obiecte – 2

Situatie scolara neincheiata: 4

5. Absente :

 • Total   : 5190                     Motivate : 1262 
 • Invatamant primar: 2165         Motivate : 283
 • Invatamant gimnazial:  3025     Motivate :  979

B. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

1.Evaluarea cadrului didactic in procesul de instruire :

           Cadrele didactice au fost evaluate prin asistente la clase. S-a realizat un număr de 24 asistenţe la clasă

           Toate cadrele didactice și-au întocmit la timp și cu rigurozitate documentele de proiectare, respectând recomandările și normele metodologice  în vigoare.

           În urma asistenţelor desfășurate s-a constatat o bună pregătire metodică și știinţifică a cadrelor didactice .

2.Aprecierea efectelor instruirii prin administrarea unor probe de cunostinte.

      Aprecierea efectelor instruirii s-a realizat prin aplicarea  unor instrumente de evaluare cu rol de diagnosticare, de identificare a diferitelor nevoi  de instruire ale elevilor: teste predictive, evaluări sumative, formative etc.

3.Programe și acţiuni de recuperare a cunoștintelor .

             Permanent s-a avut în vedere acordarea de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăţi de învăţare, astfel încât aceștia  să poată face faţă programei școlare. La nivelul școlii există 18 elevi cu cerinţe educaţionale speciale, care au certificat emis de C.J.R.A.E. Neamt Responsabilul de caz de servicii psihoeducaţionale a fost d-na Ventaniuc Eliza , profesor de sprijin, reprezentant C.S.E.I. Magdici Alexandra.

               Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare și cerinţe educaţionale speciale, s-au alcătuit programe și  s-au desfășurat o serie de acţiuni menite să prevină și să combată eșecul școlar. Printre acestea menţionăm:

– aplicarea unor strategii de instruire diferenţiată la clasă pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;

– derularea unor ore de pregătire suplimentară pentru recuperare și remediere școlară;

– stabilirea unor strânse legături cu familiile elevilor cu dificultăţi de învăţare .

               Se constată că o mare parte a elevilor cu dificultăţi de învăţare și predispuși la abandon școlar provin din rândul elevilor de etnie romă. Printre cauzele care generează aceasta situaţie s-au identificat următoarele: nefrecventarea grădiniţei; astfel, ei vin la școală cu un bagaj de cunoștinţe redus; neutilizarea limbii române în comunicarea din cadrul familiei, ceea ce face ca la intrarea în școală să comunice defectuos, să înţeleagă cu dificultate sarcinile de lucru; frecventarea în salturi a cursurilor; dezinteresul din partea familiei;lipsurile materiale.

4.Programe si acţiuni de pregătire performantă a elevilor .

                  Pregatirea elevilor pentru performanta s-a făcut conform programelor, planificarilor calendaristice, fie în cadrul orelor alocate disciplinelor, fie în cadrul unor ore de pregătire suplimentară, desfășurate în afara programului sau în timpul vacanţelor școlare.

             La învăţământul gimnazial, cadrele didactice au derulat programe și actiuni de pregătire pentru:

– examenele naţionale ( Evaluarea Naţională ) ;

– olimpiadele și concursurile școlare: limba română, matematică, limba engleză, limba franceză, geografie , istorie, cultură civică,religie.

5. Orientarea școlara și profesională

             S-a realizat în cadrul orelor de consiliere și orientare prin discuţii, dezbateri, aplicarea unor chestionare, permanenta consiliere, îndrumare, informare  a elevilor claselor a VIII-a cu privire la metodologia de admitere la licee,  organizarea lectoratelor  cu părinţii.Activitatea de orientare școlară și profesională se realizează în colaborare cu profesorul psihopedagog  Magdici Alexandra, reprezentant al C.J.R.A.E.  Ventaniuc Eliza.

                Mai multe licee din județ, dar şi din afara județului şi-au prezentat oferta educațională prin vizite în şcoală,distribuirea unor pliante, oferirea de material informativ pentru elevi şi părinți.

6.Perfectionarea activitatii profesionale

            În cursul celui de-al doilea semestru al acestui an şcolar, activitatea de perfecţionare  a fost orientată, în primul rând, în direcţia formării prin grade didactice:

 • prof.  Florea Bogdan a susţinut prima inspecţie  speciala  pentru acordarea gradului didatic II (19.05.2022 – inspecţie efectuată de prof. Savin Luminita inspector de limbi moderne la I. Ş. J Neamt)
 •    

Apoi, formarea prin cursuri a cunoscut modalitatea de realizare blended learning:

 • prof. Hanganu Micsunica, Nasiescu Coreina, Boghian Anca, au participat la cursul CRED în perioada februarie – mai (specialitățile Limba engleză,   SimonaGeografie, Matematică , Limba și literatura română)  

 Tot în seria cursurilor organizate la C. C. D.  Hanganu Micsunica și absolvite, pot fi menționate:

 • ,,Managementul organizației școlare” (ianuarie – februarie 2022, 90 de ore, 22 de CPT – prof.  Soldan Elena),
 • ,,Formarea continuă pentru metodiștii I. Ș. J.” (24 de ore, iulie 2022 – prof.  . Filimon Luminita)
 •  ,,Codul de etică – baza unei culturi organizaționale solide” (24 de ore, august 2022, prof.Hanganu Micsunica  ).

De asemenea, în contextul suspendării cursurilor, cadrele didactice din unitatea noastră de învățământ au participat la numeroase forme de perfecționare online:

 • cursuri (prof.  Caea Anda – ,,ODD 4 – Educație de calitate”, ,,ODD 3 – Sănătate și stare de bine”, ODD 10 – Reducerea inegalităților”, ,,ODD 11 – Orașe și comunități durabile”),
 •  webinarele deschise cadrelor didactice, în intervalul 19 – 26 martie 2022, cu tema instrumentelor de lucru online (organizate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”),
 •   webinarul ,,Platforme de învățare la distanță. Google Classroom și  ZOOM” (prof.  Caea Anda- 19.03.2022), organizat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret din Chișinău
 • evenimentul ,,Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță” (26.05.2021), organizat de Olimp Net, Editura Didactică și Pedagogică, EduMagic Solutions și Mozaik Education
 • proiectul FanBook (patru ateliere de formare profesională susținute de traineri cu experiență în programul Teach for Romania, în parteneriat cu Asociația C.S.R Mindset, în cursul celui de-al II-lea semestru al anului școlar),
 • diverse programe, cum sunt trainingul ,,See me, hear me, feel me!, How we look at, connect with and support children in Experiential Education”, 1-8 mai 2022, și CIVITAS – ,,Proiect: Cetățeanul” – prof.  Focsaneanu Aurel.), la atelierul ”Cum facem educație  altfel în online ?” (2 ore – organizat de Fundația Noi Orizonturi, prof.  Nasiescu Corina).
 • Prof .Dragan Ioana s-au înscris și au finalizat cursul online Digital Nation (program de pregătire accelerată și de formare în predarea online pentru cadrele didactice din România) – ,,Profesor în online” (seria a II-a, 11-18 mai, 30 de ore).

         În luna ianuarie,  înv. si Boghian Anca,Aprofirei Cornelia,Soldan Luminita. au participat la dezbaterea ,,Dezvoltarea la elevii din învățământul primar a deprinderilor de exprimare și de scriere corectă, a interesului pentru citire și lectură”, desfășurată la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea din București) și organizată în colaborare cu Asociația Învățătorilor din  Neamt în cadrul proiectului ,,Valorile culturale naționale – reper în activitatea didactică”.

       Toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ au participat la activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul comisiilor metodice până la 11 martie 2022, activitatea cercurilor pedagogice zonale nedesfășurându-se.

        Se poate spune, deci, că pefecţionarea rămâne o preocupare constantă a multora dintre noi, motivată atât  de evoluţia în carieră, cât și de  personalitatea fiecăruia.  

7.Calificativele acordate cadrelor didactice  cu prilejul inspectiilor scolare .

                  Cadrele didactice asistate în cadrul inspecţiilor curente la clasă au fost evaluate cu calificativul “FOARTE BINE”.

              În cadrul  inspecţiilor pentru  pentru obţinerea gradelor didactice , cadrele didactice au fost evaluate cu următoarele note / calificative:

 Florea Bogdan, inspecţie specială pentru acordarea gradului didactic II- Foarte bine .

C. ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SCOLII

1. Calitatea programelor manageriale  si a analizelor efectuate .

          Pe parcursul  semestrului al II-lea  al  anului școlar 2021-2022 au fost întocmite în timp util documentele manageriale ale școlii, respectiv: Raport privind starea învăţământului pe semestrul I, graficul ședintelor Consiliului profesoral; Graficul ședinţelor Consiliului de administraţie; graficul asistenţelor la clasă; planurile manageriale ale comisiilor metodice  și ale comisiilor pe probleme de lucru .

              Aceste documente au fost dezbătute și aprobate în Consiliul profesoral, respectiv în Consiliul de Administraţie.

               După trecerea la învățământul online, s-a actualizat fişa postului, precum şi fişa de evaluare a activitătii personalului didactic şi nedidactic în conformitate cu noile reglementări, metodologii, ordine,  s-au actualizat, s-au elaborat procedurile impuse de noile schimbări.

2. Aplicarea principiilor organizatorice în realizarea procesului de învăţământ .

              Desfășurarea procesului de învăţământ s-a realizat în concordanţă cu documentele manageriale ale școlii, instrucţiunile, procedurile I.Ș.J. Neamt , Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

              Pentru buna desfășurare a procesului de învăţământ s-au elaborat și aprobat la nivelul școlii diferite proceduri, s-au  încheiat și s-au derulat   parteneriate cu instituţii locale, s-a colaborat permanent cu Primăria  Dragomiresti și Inspectoratul Școlar  Neamt.

 3. Încadrarea, normarea, salarizarea

              Normarea, încadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic  s-au făcut cu respectarea planului –cadru, a legislaţiei în vigoare.

              Statele de plată ale salariilor se întocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.Ș.J.  Neamt, în conformitate cu Ordinul 4576 / 230 / 2445 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în  învăţământul preuniversitar.

4. Eficienta controlului si a indrumarii

     In semestrul al II- lea s-au efectuat  următoarele controale sau inspectii tematice la nivelul unitatii de invatamant :

Monitorizarea modului de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 – 02.12.2021- inspector şcolar Ciuchi Rodica.

 5. Preocuparea pentru gestionarea și pregătirea patrimoniului, dotarea și autodotarea .

                  La nivelul școlii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea, autodotarea patrimoniului, în funcţie de nevoile identificate și de resursele existente.

                   In acest sens, s-au achizitionat diferite obiecte, piese de mobilier, au fost procurate diverse materiale didactice, materiale de curăţenie, s-au realizat lucrări de igienizare cu bani din bugetul școlii,  proveniţi de la comunitatea locală.

                 In cadrul proiectului norvegian ” Incluziune prin joc si arta”, în colaborare cu  ISJ Neamt  , s-a obținut o finanțare de 1000 Euro, bani utilizați în cumpararea unoi videoproiector si a unei imprimante , precum şi materiale educaționale pentru activități desfăşurate cu elevii ( cărți, culori acrilice etc ) .

                 Pe perioada vacanței de vară, din cauza lipsei fondurilor, nu s-au realizat lucrări de igienizare.

6.Colaborarea cu părinţii , comunitatea locală  pentru rezolvarea problemelor școlii.

                  Parteneriatul școală – familie la nivelul școlii s-a concretizat prin: organizarea lectoratelor cu părinţii, implicarea părintilor in diferite activităţi ale școlii, participarea reprezentanţilor părinţilor la Consiliul de administraţie al școlii;derularea unor proiecte, activităţi comune la nivelul școlii, al comunităţii, cu participarea părintilor, colaboarea cu Asociația de părinți Scântei de geniu”, concretizată prin obinerea unor finanțări folosite pentru îmbunătățirea dotării şolii şi creşterea calității actului educațional.

7. Evaluări și examene naţionale

                Pe semestrul al II-lea,   s-au organizat evaluările conform  calendarului  M.E.C:

Simuarea Evaluării Naţionale pentru clasa, a VIII-a

Evaluările naţionale pentru clasele II, IV VI.

               Evaluarea Națională 2022 s-a desfăşurat în condițiile excelente pastrandu-se si  normele de prevenire a inbolnavirii elevilor,  astfel încât nu s-au înregistrat incidente.

S-au desfăsurat activități de pregătire la disciplinele de eaxamen, limba şi literatura română şi matematică în perioada premergăotare examenului, s-au valorificat variantele de teste antrenament propuse de M.E.C. Raportul privind rezultatele obținute a fost prezentat în cadrul consiliului de administrație şi înaintat Inspectoratului Şcolar   Neamt ( Raport ataşat) .

D. ALTE ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII

1. ACTIVITATI METODICO-STIINTIFICE .

            Comisia metodică a învățătorilor și-a propus să concretizeze, prin activități specifice, obiectivele propuse în Planul managerial și în programul de activități aprobate în cadrul comisiei la începutul anului școlar 2021-2022.

 1. Pentru sporirea eficienței actului didactic s-au realizat următoarele activități:
  1. Stabilirea componenței catedrei și a responsabilului comisiei;
  1. Analiza activității comisiei metodice din anul școlar 2021-2022;
  1. Stabilirea Planului-cadru de învățământ și a programelor școlare.
  1. Întocmirea schemelor orare și a orarelor claselor ;
  1. Întocmirea planificărilor anuale și calendaristice. Avizarea lor de către responsabilul comisiei metodice și a directorului școlii
  1. Elaborarea curriculum-ului adaptat, a planificărilor
  1. Transmiterea către cadrele didactice a informațiilor furnizate de conducerea școlii , ISJ, cu privire la aspecte ce vizează ciclul primar
  1. Propuneri de activități/termen de realizare/responsabilități penrtu anul școlar 2021-2022.

Puncte tari:

 • Toți învățătorii au predat la timp orarele, planificările calendaristice, cunosc noutățile cuprinse în noile Programe școlare
 • Planificările au fost individualizate în funcție de colectivul de elevi pe care îl conduce fiecare învățător
 • Activitățile instructiv-educative s-au desfășurat în săli de clasă amenajate și dotate cu materiale variate care corespund cerințelor actuale.

2.S-a urmărit apoi integrarea eficientă a evidențelor și documentelor școlare în activitatea instructiv-educativă. Pentru acest obiectiv învățătorii s-au preocupat de:

 • Completarea corectă a cataloagelor și carnetelor de elev
 • Cunoașterea modului de utilizare a documentelor școlare și consemnarea zilnică în condica de prezență a subiectelor lecției
 • Completarea corectă a situației școlare la sfârșit de semestru
 • Pregătirea individuală a membrilor comisiei prin întocmirea proiectelor unităților de învățare, a planurilor și a schițelor de lecție

Puncte tari:

-Toți învățătorii au completat corect cataloagele și carnetele de elev, cunosc modul de utilizare a documentelor școlare și consemnarea în condica de prezență a subiectelor lecțieiînainte de începerea orelor.

– Pe tot parcursul semestrului toți învățătorii s-au pregătit individual pentru întocmirea proiectelor unității de învățare/a schițelor de lecție precum și a fișelor de lucru folosite pentrufiecare lecție.

3. Un alt obiectivurmărit pe parcursul anului școlar trecut a fost evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare. În acest sens, în luna octombrie:

 • S-au stabilit și aplicat evaluările inițiale, baremele și descriptorii de performanță
 • S-au analizat rezultatele obținute și s-au discutat modalități de recuperare și dezvoltare
 • S-au inițiat programe /măsuri remediale pentru elevii cu dificultăți în învățare

Puncte tari:

 • Toți învățătorii și-au organizat judițios evaluările inițiale, formative, dar și sumative ( la sfârșit de semestru)- cu stabilirea unor programe de recuperare, ameliorare și dezvoltare
 • Menționez faptul că pe tot parcursul semestrului elevii au fost notați ritmic,aprecierea făcându-se prin calificative corespunzătoare numărului de ore/disciplină.Calificativele provin din evaluări orale, scrise,probe practice individuale ,în perechi, în grup sau în echipă.
 • De remarcat dorința fiecărui învățător de a consilia părinții în problemele care îi preocupă, dar și în problemele pe care aceștia le sesizează, în cadrul orelor de consiliere, realizându-se o analiză constantă, periodică a progresului fiecărui elev în parte.

4. Comisia metodică a învățătorilor a desfășurat următoarea activitate metodico-știintifică:

 • ,,Demersuri educative în vederea  asigurării egalității de șanse în educație” – dezbatere în cadrul mesei rotunde
 • ” Rolul lecturii în desfăşurarea procesului instructiv – educativ la ciclul primar (modalitati de stimulare a lecturii)
 • Activitate în cadrul Proiectului: Voluntar pentru lectură Parteneriat- Fan Club Mindset
 • Prezentarea ofertei educaționale a școlii ; stabilirea opționalelor pentru anul școlar 2022- 2023
 • Poveștile rationale – modalități de educare a emoțiilor școlarului mic”, Activitate în cadrul Proiectului: Voluntar pentru lectură, Parteneriat- Fan Club Mindset

                          PUNCTE TARI :

 • personalul didactic este calificat in proportie de 100%
 • relatiile interpersonale (invatatori –elevi, invatatori-invatatori, invatatori-parinti) favorizeaza crearea unui climat educational deschis, stimulativ
 • exista o buna delimitare a responsabilitatilor invatatorilor care fac parte din comisia metodica
 • asigurarea calitatii actului educational prin orientarea invatarii spre formarea de capacitati intelectuale si actionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gandirii creative, logice  
 • colaborare stransa cu profesorul de sprijin si cu psihologul scolii pentru rezolvarea unor probleme comportamentale sau lucrul cu elevii cu CES
 • diversitatea activitatilor extra curriculare in vederea afirmarii personalitatii elevilor, clasei si scolii

PUNCTE SLABE:

 • importanta minima pe care o acorda unii parinti activitatii educative scolare
 • implicarea insuficienta a familiei in activitatea de educare a copiilor
 • starea materiala precara si nivelul de cultura si instruire scazute ale unor familii.

AMENINȚĂRI:

 •  Starea de sărăcie a populaţiei, barieră serioasă în calea educaţiei precum şi generator de comportamente violente;
 •  Mentalitate negativă a unor părinţi legată de necesitate actului instructiv-educativ al copiilor lor;
 •  Concurenţă intensă şi greu de contracarat din partea mass-media, care promovează, de cele mai multe ori, nonvalori şi subcultură;
 •  Migraţia părinţilor elevilor în străinătate ce afectează viaţa de familie şi împiedică formarea unui sistem de valori solid şi coerent.

      SUBCOMISIA METODICA A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARA “ LIMBA SI COMUNICARE “ (RESPONSABIL – Nasiescu Corina )  

              Activitatea în cadrul comisiei metodice a continuat în semestrul al II-lea, față-în- față sau on-line, conform planului managerial întocmit la începutul anului școlar, modificările fiind cauzate de pandemia generată la nivel mondial de infectarea cu virusul Sars Cov 2.

     Activități desfășurate de membrii comisiei metodice a Ariei curriculare “Limbă și comunicare”:

     – Aniversarea poetului Mihai Eminescu, precum şi Ziua Culturii Naționale au fost marcate de eleviii ciclului gimnazial printr-o activitate prin intermediul careia s-au prezentat materiale despre viața şi opera „poetului nepereche”, s-au recitat versuri din creația eminesciană, iar la final, elevii şi-au fixat şi  verificat cunoştințele despre Eminescu prin intermediul aplicatiei Kahoot.

    – În data de 5 februarie, cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, în sala de lectură a şcolii, a avut loc lansarea cărții ”Vocea copiilor”,o culegere de creații literare, compuneri, eseuri în limba română și în limba engleză, realizate de foști și actuali elevi ai școlii.
Expresie a sensibilității, creativității și a pasiunii pentru lectură a elevilor noștri, lucrarea a apărut sub coordonarea profesorilor  Paslaru Mihaela si Boghian Anca. Costurile editoriale au fost asigurate prin proiectul ”Azi elev informat, mâine cetățean activ” , finanțat prin programul StartONG.

   –  „O lume fără frică” – activitate dedicată Zilei Siguranței pe Internet, 11-14 febr.

Susținuți de IPJ Neamt  Copiii şi împărtăşind experiența unor personalități precum Agent Anichitoaei Adrian. si Agent Ghinet Casian elevii şcolii au discutat despre fenomenele de bullying sau cyberbullying, fiind încurajați să ceară ajutorul specialiștilor Ora de Net.
Și, pentru că ei doresc să trăiască într-o școală fără frică, o lume fără frică, au formulat diverse mesaje, îndemnuri pentru a promova și asigura starea de bine pentru fiecare, atât în mediul real, cât și în cel virtual.

  – 9 Mai, Ziua Independenței, Ziua Victoriei, Ziua Europei, a fost sărbătorită pe platforma GoogleMeet. Elevii din învățământul gimnazial au realizat şi prezentat materiale despre semnificatia Zilei de 9 Mai, istoricul Uniunii Europene, şi-au exersat cunoştințele despre Europa şi U.E. în cadrul unui concurs, EUROQUIZ, desfăşurat cu ajutorul aplicatiei Kahoot. Câştigătorii concursului au fost Ionita Ana, clasa a V- a B premiul I,  Iordache Vasilica, clasa a VII a B, premiul al II lea,  Radu Amar, clasa a VII – a B, premiul al III-lea. Ei au fost beneficiarii unor premii în cărți oferite de Asociatia Scântei de geniu, în cadrul proiectului “Sănătate, Educație, Responsabilitate! Totul va fi bine!” , finanțat prin programul StartONG.

  –  Proiectul FANBOOK, în parteneriat cu Asociația C.S.R Mindset şi cu sprijinul Companiei OMV PETROM, a prilejuit elevilor întâlnirea cu autorii unor cărți pentru copii, le-a cultivat acestora gustul pentru lectură, iar profesorilor care au participat la sesiunile de formare le-a oferit posibilitatea de a învăța metode noi și instrumente de învățare interactive, care le permit să inoveze actul didactic şi de care se pot folosi în predarea on-line.

În ceea ce priveşte olimpiadele şi concursurile şcolare s-au obţinut următoarele rezultate:

    I. Olimpiada de carate  – faza  nationala- prof.  Florea Bogdan:

            1. Barsan  Alexandru , clasa a VII-a A, premiul  I;

Menționăm, de asemenea, rezultatele bune obținute de absolvenții claselor a VIII-a A ( prof. Miron Simona)     la examenul de Evaluare Națională.

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ( RESPONSABIL Mehedincu Tamara .)

În semestrul al II -lea al anului  şcolar 2021-2022 activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe următoarele coordonate:

 1. CURRICULUM
 2. Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ
 3. Completarea mapelor profesorilor şi a comisiei;
 4. Întocmirea planificărilor pentru întregul an şcolar (utilizând şi modelele postate pe site-ul MEC);
 5. Studierea notelor metodologice şi a recomandărilor MEC în ceea ce priveşte testele iniţiale din acest an şcolar;
 6. Elaborarea unor teste iniţiale conform cu precizările transmise la consfătuirile profesorilor din luna septembrie;
 7. Afişarea normelor de protecţia muncii şi PSI în laboratoarele şcolii
 8. Selectarea şi distribuirea manualelor tuturor elevilor la toate disciplinele din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”
 9. MANAGEMENT
 10. Asigurarea începerii anului şcolar în bune condiţii:
 11. Pregătirea salilor de clasa pentru începerea anului şcolar;
 12. Prelucrarea normelor de protecţia muncii şi PSI în salile de clasa si laboratoare
 13. Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca bază de fundamentare a planului general de muncă pentru anul în curs
 14. Elaborarea Raportului de activitate semestrial  pentru anul şcolar 2021-2022;
 15. Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi a programului de activităţi pentru catedrele din cadrul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”
 16. Elaborarea Planului managerial şi a programului de activităţi semestrial ;
 17. Prezentarea planificărilor de către toţi membrii comisiei;
 18. Planificarea procesului de predare-învăţare
 19. Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare;
 20. Planificarea tezelor la disciplina Matematică ţinând seama de recomandarea MEC;
 21. Realizarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a .
 • Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clasă
 • Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din anul şcolar anterior;
 • Dozarea temelor;
 • Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente
 • Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare ;
 • Monitorizarea activităţii membrilor comisie metodice
 • Realizarea rapoartelor de activitate pe anul şcolar 2021-2022 de către toţi membrii comisiei;
 • Monitorizarea ritmicităţii notării, a unui grad mai mare de utilizare a materialelor didactice;
 • Aplicarea testelor iniţiale la toate  disciplinele de la nivelul comisiei;

–      Monitorizarea rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare şi a participării profesorilor şi a elevilor la activităţile catedrelor din cadrul comisiei

 • Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor
 • Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la disciplinele din cadrul comisiei;
 • Verificarea permanentă a temelor aplicate elevilor;
 • Analiza obiectivă a notelor la evaluările orale şi lucrările scrise;
 • RESURSE UMANE
 • Organizarea activităţilor extracurriculare
 • Implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile şcolii
 • Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională şi pentru olimpiade şi concursurile şcolare

-Desfăşurarea de activităţi de pregătire în vederea participării la  Evaluarea Nationala ;

          Pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022, Comisia metodică, “Om şi societate’’şi – a desfăşurat activitatea pe baza unui program la  care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:

·         Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare

·         Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative

·         Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii

·         Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă

·         Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare

·         Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice

 

            Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie, geografie, religie, ed.muzicala , ed. plastică și ed.fizică. În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experiențele copiilor.

                       Ca urmare a suspendării cursurilor începând cu data de 11 martie 2022, cu scopul de a preveni răspândirea COVID-19, educația s-a mutat în spațiul online, unde profesorii și elevii au încercat să adapteze conținutul predat la noile mijloace de desfășurare a actului instructiv-educativ, valoroficându-se platformele de învățare online precum : manualele digitale, GSuite for Education, meet, zoom, Google Classroom mozaweb etc.

            Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:

 1. Activități dedicate marcării Zilei Unirii Principatelor Române( 24 ianuarie 2022)- realizare de expoziții tematice, expoziție de carte la biblioteca şcolii, concursuri pe teme istorice între clase.
 2. 27 Ianuarie- Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului– prezentare de carte, vicionare de filme tematice
 • Ziua Europei, Ziua Victorie, Ziua Independenţei României- 9 mai 2022-  activitate desfăşurată în mediul online- vizionare și interpretări de materiale PPT, filmulețe, jocuri interactive, cncurs de cunoştințe despre statele membre ale Uniunii Europene
 • Ziua Internaţională a Copilului– activitate desfăşurată în mediul online- realizare şi prezentare de desene, videoclipuri, recitări etc. .
 • Let’s talk about YOU(th)!”-participarea elevilor din clasele a VI- a VII-a la concursul de discursuri publice organizat de Expert Forum în parteneriat cu  licee și școli gimnaziale din mai multe orașe din țară (Focșani, Buzău, Bălan jud. Harghita, Videle jud. Teleorman, Slobozia, București, Ploiești și Târgoviște), cu scopul de a  face auzită vocea tinerilor pe probleme de importanță pentru ei, dar și pentru societate în general.
 • FanBook- întâlnire cu lectura- „Descoperă lumea citind”, un proiect desfăsurat în parteneriat cu  OMV PETROM şi CSR Mindsetcare a facilitat întâlnirea elevilor cu carte prin participarea la întâlniri față în față şi online cu scriitori de literatură contemporană pentru copii.
 • Educația combate rasismul! proiectul derulat și în acest an cu sprjinul și finanțarea The Olga Lengyel Institute și Memorial Library New York, proiect care se desfășoară și pe platforma eTwinning, a continuat prin desfășurarea unor activități fatăîn față, dar şi în mediul online: amenajraea unor expoxiții tematice, întâlniri cu elevi de la alte şcoli din țară şi din Europa pe platforma twinspace a proiectului, realizarea de afişe, postere, prezentare de carte, călătorii virtuale în locuri ale memoriei Holocaustului, cu scopul de a le dezvolta elevilor responsabilitatea pentru respectarea drepturilor omului, a unor valori precum toleranță , empatie, respectarea divesității.

            O atenţie deosebită s-a acordat pregăirii elevilor pentru olimpiadele și concursurile școlare de : istorie, geografie, cultură civică, religie, educaţie artistică, educaţie muzicală, obţinându-se rezultate bune și foarte bune( se regasesc în anexa atașată) .

            Este de remarcat buna colaborare cu biblioteca şcolară, care s-a implicat în cadrul organizării activităţilor precum şi prin organizarea de expoziţii cu ocazia marcării evenimentelor din istoria neamului.

 1. ACTIVITATI EDUCATIVE ( RESPONSABIL , PROF. Hanganu Micsunica   )

        Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, in principal creșterea prestigiului si calității activității scolii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentați ai comunității locale.

            Un element semnificativ, este acela ca prin punerea in practica a proiectului managerial al scolii pe anul școlar 2021-2022, s-a reușit realizarea unui echilibru între activitățile curriculare si extracurriculare.

            Un rol educativ important l-a îndeplinit mediul școlar si practicile sociale compatibile cu idealurile unei societati democratice aplicate in scoala. S-a evitat stilul totalitar de organizare,             s-au incetatenit practicile care sa stimuleze initiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. S-a urmarit in mod constant ca spatiul scolii, sa constituie un mediu de manifestare a responsabilității, a comportamentului decent si a tolerantei fata de opinii diferite.

            La începutul anului școlar au fost jalonate principalele obiective ale activitatii educative extrascolare si extracurriculare. Desfășurarea activitatii educative a implicat trei categotrii de demersuri, care au fost valorificatele maximum in școala noastră.

            Prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate in cadrul Consiliului Elevilor

            A doua categorie este reprezentata prin demersurile special orientate: Orele de consiliere si orientare scolara, educatie civica,activitati extrascolare.

            A treia categorie apelează practic la disciplinele școlare din trunchiul comun si la disciplinele din zona celor la decizia scolii, acestea având un potențial ridicat in ceea ce privește educația pentru valori, precum si strategii adecvate in acest scop.

            Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul întregului semestru s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea si sprijinirea acestora in organizarea in cadrul Consiliului Elevilor-alegeri, comisii de lucru.  De fiecare data au fost rezolvate rapid , transparent si eficient conflictele apărute între elevi.

            Analizând a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat faptul că pe parcursul intregului an școlar, temele adoptate in cadrul orelor de consiliere si orientare școlară au fost conform noilor programe.Toți diriginții și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme.

            Cel de al treilea demers a avut in vedere ca activitatea curriculara de la clasa sa nu fie perturbata de activitățile extracuriculare si extrașcoare, încercând în acest fel, ca raportul dintre aceste activitățti educative sa fie in favoarea activitatilor de la clasa.

            Conform Planului de Activitati extracurriculare si extrascolare pe semestrul II al anului scolar 2021-2022,care s-a bazat pe Programul activitatilor educative primite de la ISJ  Neamt.și la care s-au adăugat activitățile proprii, au fost organizate o serie de activități la care au participatelevii si profesorii scolii noastre:

 1. 15 Ianuarie- Ziua Culturii Naționale- activități dedicate aniversării naşterii poetului Mihai Eminescu
 2. Aniversarea împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române
 3. programul educațional ” TEDI- Şcoala siguranței
 4. activități dedicate Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet ( februarie 2022)
 5. Ziua Internațională a Cititului Ȋmpreună ( 5 februarie 2022)
 6. Proiect educațional FanBook- întâlnire cu lectura
 7.  Proiect educațional – “Educația combate rasismul!”
 8. Revista scolii – “Noua generatie – Activitati de voluntariat pentru pastrarea revistei scolii
 9. Sarbatorile Pascale”-   Expoziţie de icoane/desene/ouă roşii «, Târgul de mărţișoare”
 10. Parteneriatul scoala – familie – conditie a succesului in activitatea educativa- ședinte cu parintii pe clase, pe scoala
 11. “8 MARTIE” – Expoziţii de mărţişoare, felicitări în limba română şi limbile străine studiate, prezentări Power Point
 12. 5 martie 2022- Ziua porţilor deschise– activitate de prezentare a școlii dedicată viitorilor elevi de la clasa pregătitoare și părinţlor lor.
 13. derularea unor proiecte eTwinning;
 14. Ziua de 9 MAI, zi cu triplă semnificație istorică, Ziua Independenței Naționale a României, Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei, a fost marcată de elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Pr. Gheorghe Sandulescu,  în mediul online.
 15. Ultimul clopoţel-moment festiv pentru elevii claselor a VIII-a.

            Obiectivele atinse prin activităţile şi proiectele menţionate anterior  au fost următoarele:

 • formarea atitudinii de responsabilitate şi respect faţă de carte;
 • dezvoltarea interesului pentru tradiţiile româneşti;
 • antrenarea creativităţii şi a gândirii divergente în realizarea unor lucrări plastice şi practice;
 • formarea unei atitudini ecologice, prin aplicarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotirea mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
 • formarea şi cultivarea interesului pentru problematica şimenţinereasănătăţii;
 • dezvoltarea deprinderilor motrice;
 • dezvoltarea spiritului de competiţie şi echipă.

            ŞCOALA ALTFEL s-a defăşurat în mediul online. Distanta fizica nu i-a impiedicat pe elevi si pe profesori sa fie in continuare aproape unii de ceilalti pe parcursul acestei saptamani.

Dimpotriva, au interactionat,au comunicat, au desfasurat, cu ajutorul tehnologiei, o gama variata de activitati. Dintre acestea mentionam: realizarea unor prezentari tematice pe diferite teme de istorie, geografie, biologie, educatie sociala, religie, limba franceza; vizionarea si interpretarea unor filme, a unor piese de teatru corelate cu bibliografia scolara ( ” Amintiri din copilarie”, ” O scrisoare pierduta”, Baltagul” etc) ; participarea la competitia Euroquiz, un concurs de cunostinte depre Europa si Uniunea Europeana; prezentarea prietenilor necuvantatori prin realizarea unor compuneri despre animalele de companie; calatorii virtuale in diferite muzee ale lumii, spre exemplu la Muzeul Auschwitz Birkenau, in cadrul proiectului ” Holocaustul, lectie a trecutului pentru prezent”; exersarea abilitatilor artistice prin realizarea unor planse, desene inspirate din filme de animatie; valorificarea talentului literar in cadrul competitiei ” Un condei numit fair-play”; discutii si consilierea elevilor cu privire la anumite atitudini, sentimente, prin valorificarea unor povesti terapeutice; realizarea unor materiale tematice despre sarbatorile pascale; antrenarea mintii in cadrul unor ore de matematica “altfel” ; pregatirea elevilor claselor a VIII-a pentru E.N. prin rezolvarea variantelor de subiecte propuse de M.E.C.; diferte concursuri tematice:” Totul va fi bine!, ” Cea mai frumoasa activitate petrecuta in familie” etc

            Acţiunile desfăşurate în cadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! şi-au atins cu succes obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, vizionare filme, prezentări PPT:

 • cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale şi zonale;
  • asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia, cultura;
  • lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei,sensibilităţii şi spiritului creator, formarea unei personalităţi umane complexe;
  • cultivarea noţiunilor ce ţin de codul bunelor maniere;
  • alfabetizarea civică a elevilor prin familiarizarea cu limbajul impus de codul bunelor maniere;
  • promovarea educaţiei alternative şi a normelor ecologice.
  • dezvoltarea competen’elor digitale, sociale, civice , de comunicare ale elevilor.

PARTENERI  IMPLICAŢI:

 1. Asociația  Sportiva
 2. Asociația Act for tomorrow
 3.  Asociatia ADEL

            Toate activitățile extrașcolare și extracurriculare desfășurate la nivelul școlii s-au bucurat de un real succes și -au găsit ecou, atât în rândul elevilor,cât și al părinților sau al comunității locale, fiind popularizate în presa locală, pe pagina de facebook a şcolii în revista şcolii.            

ACTIVITATEA CONSILIULUI   ELEVILOR

        In semestrul al II-lea  al anului şcolar 2021-2022, Consililul şcolar al elevilor s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar. La  şedinţe au fost prezenţi toţi reprezentanţii claselor.

          Consiliul elevilor s-a implicat în desfăşurarea activităților şcolare şi extraşcolare la nivelul şcolii.

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIRIGINŢI

            Comisia metodică a profesorilor diriginți, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anuluişcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Comisia si-a propus drept priorităţi, o mai mare atenţiea cordată creşterii standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură,colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens ,Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actuleducativ, sa recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci ca un mijloc de formare a personalităţiilor ,de pregătire pentruviaţă, pentru integrarea în societate.    Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculumul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru non-violenţa, pentru mediu, civica, pentru calitateavieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultură și tradiţii .

Principalele activităţi derulate:

– Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor

– Studierea, dezbaterea si afişarea la loc vizibil a programei şcolare pentru Consiliere şi Orientare. S-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Normele de sănătate şi  securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.

– Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre şcoala, elev si părinte .

– Organizarea de şedinţe cu părinţii (septembrie 2021- martie 2022, iar din luna martie 2022 şedinţe cu părinţii s-au realizat in mediul online ), centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.

– Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte

– Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,, Rechizite școlare , burse școlare”

– Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor

– Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea prevenirii abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

– Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic.

– Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în școală dar și la nivel județean, național precum:

· ZiuaEducației;

· Carnavalul toamnei;

· SăptămânaEducaţiei Globale

· Ziua Naţională a României,

· Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători”

 • Impodobirea claselor în haine de sărbătoare
 • Împodobirea bradului pe culoarul şcolii
 • Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde.

·Unirea Principatelor

·Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu

În mediul online s-au desfăşurat activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în școală dar și la nivel județean, național precum:

 • Săptămâna Şcoala “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
 • FanBook- Lectură la superlativ
 • Let`s talk about (you)th- concurs online de discrursuri publice organizat de Expert Forum
 • PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI

Reprezintă o preocupare permanentă a colectivului de cadre didactice. Aceasta se realizeaza prin :

 • Discutii, dezbateri în cadrul orelor de consiliere și orientare
 • O strânsă legătură cu familia, mai ales in cazul elevilor predispusi la acţiuni de violenţă .
 • O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria  Dragomiresti, C.J.R.A.E. Neamt – prof. psiholog, . Magdici Alexandra., profesor consilier Hangau Micsunica  .
 • Organizarea unei activităţi educative pentru prevenirea și combaterea violenţei în parteneriat cu reprezentanţi  ai Poliţiei, Primăriei Dragomiresti
 • PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Se realizează prin: integrarea copiilor cu dificultăti de învăţare în procesul instructiv-educativ, adaptarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevolile  și interesele elevilor, recurgerea, la nevoie, la strategii de diferenţiere, valorizarea în cadrul procesului didactic și a activităţilor educative desfășurate la nivelul școlii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte și programe educative care vizează educaţia pentru drepturile omului, drepturile copilului, combaterea xenofobiei, a discriminării etc .

Exp :

 • Educația combate rasismul!
 • COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ( RESPONSABIL ,

PROF.  Nasiescu Corina  )

In cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, s-au desfasurat urmatoarele activitati :

 • elaborarea si aplicarea unor chestionare elevilor, cadrelor didactice, parintilor, reprezentantilor comunitatii locale,  in vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învăţământ.
 • monitorizarea procesului instructiv-educativ prin asistenţe la clasă.
 • îndeplinirea activităţilor stabilite în documentele manageriale.
 • Comisia de pregătire suplimentară a elevilor .

S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentară a elevilor, atât pentru prevenirea eșecului școlar, cât și pentru stimularea performanţei, pentru pregătirea in vederea participării la olimpiadele și concursurile școlare, pentru evaluările naţionale.

Pregătirea suplimentară se face dupa un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.

 • Comisia de distribuire a produselor «  Lapte si corn « 

       Pe semestrul al II-lea   aceste produse  au fost primite, depozitate  si distribuite respectându-se normele de igienă . S-au întocmit şi raportat la timp documetele  cu privire la rpogram solicitate de Inspectoratul Şcolar Județean şi Consiliul Județean.

 • Dezvoltarea europeană a şcolii

            Conform Planului de dezvoltare europeană a şcolii, aprobat la începutul anului şcolar, principalele activităti desfăşurate în acest domeniu au fost următoarele:

 • aplicarea de către cadrele didactice participante la programele şi proiectele educaţionale eTwinning a formularelor pentru obţinerea certificatelor naţionale respectiv europene de calitate,la sfarsitul anului scolar,  
 • înscrierea şi participarea la proiectele eTwinning  a unui număr   de 9 cadre didactice din şcoală;
 •  aplicarea pentru obţinerea unui grant Erasmus + , componenta KA1, programe de formare profesională pentru personalul şcolii,  la termenul de februarie 2022,  

            Proiectele eTwinning derulate sau  în derulare pe semstrul al II-lea   al acestui an școlar  .

 •  Promovarea imaginii scolii

                        Permanent a existat o preocupare pentru promovarea imaginii şcolii, pentru mediatizarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate a rezultatelor obţinute. Mijloacele prin care aceasta s-a realizat au fost :

 • site-ul şcolii  gimn.Pr.Ghe.Sandulescu    
 • pagina de facebook SCOALA GIMNAZIALA PR. GHEORGHE SANDULESCU   
 • articole în presa judeţeană, în ziarul   MESAGERUL
 • articole de specialitate in cadrul simpozioanelor,nationale si international,
 • Strategia Naţională de Acţiune Comunitară

            Activitatea comisiei SNAC a continuat și în semestrul al II-lea, în conformitate cu Planul de acțiune comunitară, întocmit la începutul anului școlar.

Voluntarii SNAC au desfășurat o serie de acțiuni, dintre care menționăm:

 1. activități de voluntariat pentru strângerea de fonduri în vederea publicării revistei şcolii, “Noua generație”.
 2. consiliere şi sprijin emoțional acordat elevilor pe perioada stării de urgență .
 • Securitatea şi sănătatea în muncă

            Au constituit obiective prioritare ale activităţii manageriale. Comisiile P.S.I şi cea privind sănătatea şi securitatea în muncă au alcătuit documentaţia necesară, personalul şcolii a fost instruit cu privire la normele de siguranţa şi securitate, s-au afişat în locuri corespunzătoare informaţiile necesare privind siguranţa şi securitatea, s-au organizat periodic exerciţii de simulare în caz de incendiu, cutremur etc .

 • Ȋnvățământul online

            Suspendarea cursurilor începând cu data de 11 martie 2022 din vauza epidemiei SARS COV-19  a determinat mutarea cursurilor în mediul online.

            Trecerea la învățământul online s-a realizat treptat, profesorii şcolii, dar şi elevii şi părinții având nevoie de pregătire şi instruire în acest sens, precum şi de logistica necesară, tehnologie, Internet etc.

Principalele activități desfăşurate în vederea adaptării la noul context au fost:

 • crearea unui domeniu şi a a unei platforme educaționale de lucru prin activarea licenței G Suite for Education
 • actualizarea fişei postului astfel încât aceasta să conțină prevederi referitoare la învățământul desfăşurat în mediul online
 • participarea unui reprezentant al şcolii   prof.Hanganu Micsunica la instruirea organizată de CCD  Neamt cu privire la utilizarea platformei G Suite for Education
 • diseminarea informațiilor prezentate şi a cunoştințelor dobândite în rândul cadrelor didactice şi al elevilor  scolii
 • activarea conturilor pe platforma G Suite for Education pentru personalul şcolii, dar şi pentru elevi; aproximativ 21 de profesori şi 261 de elevi şi-au  activat şi au folosit conturile G Suite
 • crearea claselor Google
 • realizarea orelor, conform   orarului,  pe platforma G Suite
 • participarea cadrelor didactice pe parcursul semestrului al II-lea, dar şi pe perioada vacanței de vară la cursuri de formare pentru pregătirea pentru învățământul online.

            Deşi au existat numeroase obstacole ( lipsa unei pegătiri a profesorilor pentru predarea în mediul online, lipsa unei legislații clare, lipsa thenologiei, dezinteresul unor elevi, refuzul şi dezinteresul unor părinți pentru ca elevii să participe la această formă de învățare etc ), majoritatea cadrelor didactice şi-a desfăşurat  activitatea cu seriozitate şi responsabilitate, reuşind să parcurgă conținuturile prevăzute în programa şcolară şi planificările calendaristice.

            Ȋn activitățile de învățare s-au utilizat diferite resurse educaționale precum:

  – manuale digitale

– manuale:

– planşe demonstrative;

– Seterra;

– resurse educaționale online

– fişe de lucru, materiale  realizate de profesori

– platforma moza web.

De asemenea, prin intermediul patformei G Suite for Education, google meet s-au putut desfăsura şi alte activități  precum:

– şedințe ale consiliului profesoral;

– şedințe ale consiliului de administrație;

– activități extrşcolare în cadrul unor proiecte educaționale ( FanBook, ” Educația combate rasismul!”, ” 9-Mai- Sărbătorim Europa”;

– intâlniri cu părinții.

CONCLUZII

Analizand, în ansamblu, activitatea școlii, desfășurată pe semestrul al II-lea, pot fi trase următoarele concluzii :

 • Puncte tari :
 • Profesionalismul cadrelor didactice;
 • Preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă , perfecţionare;
 • Încadrarea în cea mai mare parte cu personal didactic titular și calificat ceea ce asigură eficienţa și continuitate actului didactic;
 • Programele  educative  diverse  desfășurate  la nivelul școlii;
 • Numeroasele protocoale de colaborare, parteneriate  încheiate cu diverse instituţii.
 • Preocuparea pentru crearea unui climat de siguranţă și securitate la nivelul școlii .
 • Preocuparea pentru promovarea imaginii școlii, pentru dezvoltarea dimensiunii europene a școlii.
 • capacitatea cadrelor didactice de a se adpata la nou.
 • Puncte slabe :
 • Numarul  ridicat de absente nemotivate inregistrate ,mai ales de elevii romi
 • Număr insuficient de asistenţe efectuate la clasă pentru monitorizarea, evaluarea procesului instructiv-educativ.
 • procentul scăzut de promovabilitate la Evaluarea Națională ( sub media județului)
 • dezinteresul unor elevi pentru învățătură; lipsa de susținere a familiei.  
 • Oportunitati ;
 • pozitia școlii la nivelul orașului;
 • baza materială a școlii, utilităţile cu care este dotată  ( centrala termica proprie, toalete interioare, racordare la gaze);
 • disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica în activităţi care să ducă la creșterea calitătii activităţii școlare și educative;
 • programele și proiectele europene care pot fi accesate.
 • Ameninţări :
 • scăderea populatiei școlare;
 • concurenţa cu cealaltă școală din oraș;
 • proliferarea violenţei în mediul școlar;
 • insuficienta implicare a familiei, a părinţilor în problemele școlii ;
 • resurse materiale, financiare limitate;
 • suprasolicitarea cadrelor didactice;
 • blocarea posturilor din sistemul public;
 • personal didactic și nedidactic insuficient;
 • neîncadrarea cheltuielilor în bugetul alocat.
 • epidemia SARS COV-19

Recomandari :

 • crearea unui parteneriat solid școală –familie-comunitate care să functioneze exclusiv în interesul elevilor ;
 • continuarea participării cadrelor didactice la activități de formare pentru pregătirea in vederea desfăsurării învățământului online;
 • creșterea preocupării pentru promovarea unui act didactic de calitate, a unui proces instructiv-educativ eficient, profesionist, riguros, metodic, foarte bine organizat care să se reflecte în rezultatele bune obţinute la clasă, la diferite competiţii, evaluări, examene naţionale;
 • îndeplinirea cu seriozitate a tuturor sarcinilor pe care le presupun statutul de cadru didactic  și deontologia profesionala .
 •  realizarea la timp și într-un mod corespunzator a tuturor documentelor de proiectare;
 • creșterea preocupării pentru prevenirea eșecului școlar,a abandonului şcolar,  dar si pentru stimularea performanţei;
 • cresterea preocupării pentru îmbunătăţirea și întreţinerea bazei materiale a școlii .
 • construirea unor relaţii la nivelul scolii bazate pe colaborare, competitivitate, echilibru, respect reciproc.

DIRECTOR,

PROF. CAEA ANDA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *